သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ

Courses & Subjects(IT)

No Subject Name Code
1 Myanmar  (Ma11011)
2 English  (M-11011)
3 Mathematics (ES-11011)
4 Engineering Science (ME-11011)
5 Engineering Mechanics (ME-11015)
6 Basic Technical Drawing (IT-11011)
7 Computer Technology (IT-11011)
8 Analog and Digital Electronics (IT-11012)
No Subject Name Code
1  English (E-21011)
2 Mathematics (M-21011)
3 Network Fundamentals  (IT-21011)
4 Programming in C++  (IT-21012)
5 Web Design  (IT-21013)
6 Project
No Subject Name Code
1 English (E-31011)
2 Advanced Web Development Technologies (IT-31011)
3 Data Communication and Computer Network  (IT-31012)
4  Programming in C# (IT-31013)
5  Industrial Training

၂၀၁၉-၂၀၂၀ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏လက်တွေ့လုပ်ပုံများ(IT)

Accordion Sample Description