လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ

ဌာနမိတ်ဆက်စကား   

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (နေပြည်တော်) ၏ လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာဌာနအား (၂၀၁၉)ခုနှစ် တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် ပုံမှန် သင်တန်းအား  ဆရာ/ဆရာမ အင်အား(၁၁)ယောက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေပါသည်။ ပထမနှစ်သင်တန်းတွင် သင်တန်းသား(၄၀)တက်ရောက်သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(နေပြည်တော်)၏ လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာနသည်ကျောင်းသားများ၏ဖန်တီးမှုနှင့်တီထွင်မှုများအားပိုမိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော သင်ကြားနည်းစနစ်များအသုံးပြု၍ သင်ကြား ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

Courses & Subjects(EP)

No Subject Name Code
1 Myanmar MA 11011,12011
2 English E 11011,12011
3 Industry Mathematics EM 11011,12011
4 Engineering Science ES 11011,12011
5 Engineering Mechanics ME 11015, 12015
6 Mechanical Engineering Drawing ME 11011,12011
7 Basic Electricity EP 11011,12011
8 Basic Analog Electronics EP 11014, 12014
9 Electrical Lab EP
No Subject Name Code
1 English E 21011,22011
2 Calculus and Analytics Geometry II EM 21012,22013
3 Mechanical Engineering Fundamentals ME 21034, 22034
4 Engineering Circuit Analysis EP 21011, 22011
5 Electrical Machine EP 21021,22021
6 Generation, Transmission and Distribution EP 21013,22013
7 Electrical Wiring Design and Illumination EP 21015,22015
8 Electrical Lab EP
No Subject Name Code
1 English E 31011,32011
2 Electrical Safety & Protection EP 31012, 32012
3 Transmission and Distribution EP 31014,32014
4 Electrical Estimating EP 31015,32015
5 Electrical Machine III EP 31022,32022
6 Industrial Motor Control EP 31011, 32011
7 Electrical Lab EP

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏လက်တွေ့လုပ်ပုံများ(EP)

Accordion Sample Description